Okiem prawnika: “Tarcza antykryzysowa” – czym jest i jakie mechanizmy pomocy dla gospodarki wprowadza?


27 marca 2020 r.

28 marca 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął rozwiązania mające pomóc polskim przedsiębiorcom w walce z kryzysem wywołanym trwającą pandemią.

Ustawy składające się na rządowy pakiet antykryzysowy, w tym nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 299 dostępny pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-124-2020/$file/9-020-124-2020.pdf i nr 299A dostępny pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5EDFDA5A0BA099CBC1258538003A6786/%24File /299-A.pdf), mają zapewnić pomoc polskiej gospodarce.

Porządek 8. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 26 i 27 marca 2020 r., dostępny jest pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=F3A539E47280C173C1 2584C600393B47

Najważniejsze założenia tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorcy obejmują:

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Firmy zatrudniające do 9 osób i osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały płacić składek do ZUS za trzy miesiące.

Najistotniejsze warunki zwolnienia:

• przedsiębiorąca zatrudniający mniej niż 10 ubezpieczonych, ma zostać zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;

• osoba prowadząca działalność gospodarczą opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, ma zostać zwolniona z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Świadczenie postojowe

Świadczenie to ma przysługiwać, jeśli w następstwie COVID-19, doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniobiorcę, lub zamawiającego, z którymi zawarta została umowa cywilnoprawna. Co do zasady wynosić będzie 80% minimalnego wynagrodzenia i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Najistotniejsze warunki wypłaty:

• osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe ma przysługiwać, jeżeli rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r., nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku zawieszenia działalności po dniu 31 stycznia 2020 r., świadczenie również ma być wypłacane;

• osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe ma przysługiwać, jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r., przychód z niej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, świadczenie postojowe ma wynosić sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Dopłaty do pensji

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19, ma otrzymać świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, poprzez wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca ma wypłacać wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Planowo wynagrodzenie to ma być dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie ma nie przysługiwać w stosunku do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorca będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to ma być dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dofinansowanie ma jednak nie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Ustawa szczegółowo reguluje pojęcie spadku obrotów, wskazując, iż jest nim spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

• nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub

• nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony.

Zwolnienie z czynszu

Specustawa zakłada również zwolnienie z obowiązku uiszczania czynszu za najem powierzchni w galeriach handlowych, w sytuacji, gdy z powodu zakazu prowadzenia handlu z powodu COVID-19, pod warunkiem przedłużenia umowy najmu o okres obowiązywania zakazu wydłużony o 6 miesięcy.

Pożyczki

Rząd przewiduje też niskooprocentowane pożyczki (oprocentowanie stałe, w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski) dla firm zatrudniających nie więcej niż 9 osób, w wysokości do 5 000,00 zł, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 3 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

Teraz pakiet “tarczy antykryzysowej” trafi teraz do Senatu.

 

autor: Karolina Szlachetka

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter