Informator dot. wyborów władz Związku


30 stycznia 2020 r.

Przedstawiamy poniżej informator dotyczący procedury wyborczej Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz informację o powołaniu nowego organu - Rady Krajowej.

Z końcem czerwca 2020 kończy się kadencja obecnych władz naszego stowarzyszenia (Statut ZDR §13 ust. 1). Jednocześnie, zostanie powołane nowy organ jakim jest Rada Krajowa Związku Dużych Rodzin.

W związku z powyższym, w trakcie Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych odbędzie się wybór Zarządu na kolejny okres najbliższych czterech lat.

Zamieszczamy poniżej informacje, które pomogą w sprawnym przeprowadzeniu WZCR w trakcie którego zaplanowane są wybory nowego Zarządu organizacji jak i powołanie nowego organu – Rady Krajowej.

1. WYBORY ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

Kto może zostać Prezesem Związku:

  • Kandydatem na Prezesa Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba będąca członkiem rzeczywistym ZDR Trzy+ przez minimum 5 lat.
  • Kandydatem na Prezesa Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba, która złoży Zarządowi ZDR Trzy+ pisemne potwierdzenie poparcia swojej kandydatury przez minimum 20 kół terenowych lub oddziałów ZDR Trzy+.

Kto może zostać Członkiem Zarządu:

  • Zgodnie ze Statutem Związku, Kandydatem na członka Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba będąca członkiem rzeczywistym lub członkiem wspierającym przez minimum 1 rok.
  • Członków Zarządu wskazuje kandydat na Prezesa Zarządu

 Zarząd Związku liczy od 3 do 6 osób.

 HARMONOGRAM WYBORU ZARZĄDU:

  • do 31 marca: Zgłoszenie kandydatury na Prezesa Zarządu wraz z pisemnym potwierdzeniem poparcia minimum 20 kół i oddziałów Związku
  • 15 kwietnia: Ogłoszenie listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prezesa Zarządu
  • do końca czerwca - wybór Prezesa i członków Zarządu podczas Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych.

Informacja na temat czasu, miejsca, porządku obrad Zebrania zostanie przesłana do wszystkich Członków Rzeczywistych Związku na minimum 14 dni przed planowanym Zebraniem. Zebranie to powinno się odbyć do końca czerwca br. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbędą się w głosowaniu tajnym. Każdy Członek Rzeczywisty ma jeden głos.

Kompetencje Zarządu Związku reguluje Statut §17.

DO POBRANIA:

1. Uchwała Zarządu Koła w sprawie udzielenia poparcia dla kandydata na Prezesa Zarządu

2. Przykładowy pełny protokół z posiedzenie Zarządu Koła wraz z uchwałą o udzieleniu poparcia dla kandydata na Prezesa Zarządu

2. WYBORY KOMISJI REWIZYJNEJ

Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Rzeczywistych. Kompetencje Komisji reguluje Statut §21. Wymagania względem członków Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej, zaś zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. POWOŁANIE RADY KRAJOWEJ

W trakcie WZCR zostanie również powołana Rada Krajowa Związku Dużych Rodzin na czteroletnią kadencję. Rada Krajowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu. Kompetencje Rady Krajowej reguluje Statut § 21.

SKŁAD RADY KRAJOWEJ:

1. Zarząd Związku – 3 do 6 osób
2. Przedstawiciele oddziałów wojewódzkich (na dzień 30.01.2020):
- Oddział Wielkopolski – 2 kandydatów
- Oddział Małopolski – 2 kandydatów
3. Od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+.
4. Przedstawiciele województw w których nie ma oddziału wojewódzkiego a w których utworzono co najmniej 4 koła terenowe (liczba miejsc zależy od ilości utworzonych kół na terenie województwa: co najmniej 4 koła – jeden przedstawiciel, co najmniej 10 kół – dwóch przedstawicieli). Poniżej informacja na dzień 30.01.2020 dotycząca ilości przedstawicieli z województw:

woj. dolnośląskie – 5 kół – 1 przedstawiciel
woj. kujawsko-pomorskie – 1 koło - brak przedstawiciela
woj. lubelskie – 4 koła– 1 przedstawiciel
woj. lubuskie – 1 koło – brak przedstawiciela
woj. łódzkie – 11 kół – 2 przedstawicieli
woj. mazowieckie – 22 koła – 2 przedstawicieli
woj. opolskie – 1 koło – brak przedstawiciela
woj. podkarpackie – 2 koła – brak przedstawiciela
woj. podlaskie – 1 koło – brak przedstawiciela
woj. pomorskie – 6 kół – 1 przedstawiciel
woj. śląskie – 6 kół – 1 przedstawiciel
woj. świętokrzyskie – 2 koła – brak przedstawiciela
woj. warmińsko-mazurskie – 2 koła – brak przedstawiciela
woj. zachodniopomorskie – 4 koła – 1 przedstawiciel
woj. wielkopolskie - posiada zarejestrowany oddział, który wskazuje reprezentantów
woj. małopolskie - posiada zarejestrowany oddział, który wskazuje reprezentantów

Przedstawicieli województw wskazują Zarządy Kół poprzez głosowanie. Zarząd oddaje głos na jednego przedstawiciela w drodze uchwały. Zgodnie ze Statutem §24 pkt 4 Uchwały Zarządu Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

DO POBRANIA:

1.Uchwała Zarządu Koła o oddaniu głosu na przedstawiciela województwa do Rady Krajowej

2. Przykładowy pełny protokół z posiedzenie Zarządu Koła wraz z uchwałą Zarządu Koła o oddaniu głosu na przedstawiciela województwa do Rady Krajowej

 -----------------------------------


DO POBRANIA: Szczegółowe omówienie procesu wyborczego obowiązującego w Związku Dużych Rodzin - prezentacja przygotowana przez mecenasa Pawła Kowalczyka.

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter