Zmiany w Statucie ZDR 3+


29 czerwca 2014 r.

Następujące zmiany zostały przegłosowane większością podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZDR "Trzy Plus", które odbyło się 29.06.2014 r w Grodzisku Mazowieckim.

§ 18 otrzymuje brzmienie:

§18

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.”


W § 24 ust. 4  zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

 

       „Pracami Koła kieruje Zarząd Koła składający się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków Koła spośród Członków Koła. Kadencja Zarządu Koła trwa trzy lata.”

 

W § 25 ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

 

Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata.”

 

W § 25 ust. 10 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

 

Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa trzy lata.

 

W § 25 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

 

„11. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  (1) co najmniej połowa ogólne liczby członków Komisji Rewizyjnej głosowała w sprawie podjęcia takiej uchwały (bez względu na fakt czy głosowali za czy przeciw) oraz (2) w głosowaniu brał udział Skarbnik ZDR 3+. Ponadto, podjęcie uchwały o wyrażeniu na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 50.000 zł wymaga dla swej skuteczności aby za podjęciem takiej uchwały głosował Skarbnik ZDR 3+; w przypadku umów przewidujących świadczenia okresowe, wartość prawa lub zobowiązania ustala się w oparciu o sumę świadczeń za jeden rok. W sytuacji równego rozłożenia liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym, przy czym wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą mieć zapewnioną możliwość wzięcia udziału w głosowaniu.”

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter
Aktualności | Związek Dużych Rodzin 3+
Wystąpił błąd aplikacji

Pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Przejdź na stronę główną

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter